Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení dotazníku-shrnutí

20. 3. 2011

statistika.jpg

Zajímá nás, co zajímá Vás!

Dotazníček nám vyplnilo celkem 47 našich členek, které se zúčastnily výroční členské schůze 11.3.2010. Většinu dotazovaných tvořily členky, které jsou v organizaci více než 20 let, bylo jich 22. V další skupině byly členky s délkou členství 5-20 let, těch bylo 13, a nakonec nové členky a členky ČSŽ s dobou členství kratší než 5 let, dohromady 10. Dvě respondetky délku členství neuvedly.

Zde je tedy podrobný rozbor otázek a odpovědí:

(Kompletní rozbor otázek a odpovědí s přehledným grafickým znázorněním najdete ke stažení zde Vyhodnocení dotazníku+grafy.pdf

První otázkou v dotazníku bylo, zda členky chtějí i nadále zůstat členkami.
K naší radosti zaváhaly pouze dvě, které se vyjádřily v tom smyslu, že se rozhodnou podle akcí. Takže doufáme, že budou spokojeny a členkami ČSŽ zůstanou i nadále.

Akce pořádané ČSŽ se líbí 55-ti procentům dotázaných, 38 procent si vybírá podle možností a zbytek(6%) neodpověděl na otázku vůbec.

Z akcí pořádaných v minulosti se nejvíce líbil ples ČSŽ, hlasovalo pro něj 20% dotázaných. Následují jej vepřové hody s 10-ti procenty a aranžování z 8-mi procenty. Členky, které neodpověděly na otázku, uvedly, že nemohou posoudit, protože se neúčastní vůbec nebo velmi málo. Otázek bez odpovědi zůstalo z celkového počtu dotázaných 32%, což svědčí o tom, že se členky akcí moc nezúčastňují. Možná je to také tím, že nejsou dostatečně informovány.

Členky si musí pravidelně samy sledovat jaké akce jsou plánovány!

My se Vám to snažíme ulehčit a proto jsme zřídily webové stránky, kde se o akcích můžete informovat. Dále máme novou vývěsní skříň u Jednoty v Sepekově, kde jsou plakátky na všechny plánované akce umístěny jako první. To jsou nejdůležitější dvě místa, kde najdete aktuální informace o činnosti ČSŽ v Sepekově. Samozřejmě jsou i další, např. tabule u nádraží, u líšnické křižovatky atd. Dále se plánované akce vyhlašují rozhlasem. Takže informace se k Vám určitě dostanou, jen to musíte trošku sledovat.

Odpověď na otázku - „Jaké akce se Vám v minulosti nelíbily?“ - zůstala z 90% nezodpovězena, přesto se zde nějaké reakce našly. Hlasovaly jste například pro zájezd do Jindřichova Hradce, zábavu v Líšnici, či vepřové hody. U nich byla poznámka, že byla malá účast a špatné počasí. Dovoluji si namítnout, že i přes tyto aspekty to byla hezká a příjemná akce. Bohužel špatné počasí nedokážeme ovlivnit, ale budeme se snažit vymyslet náhradní řešení. Jedna z odpovědí také zněla: „prodělečné akce“... a tím bychom mohly odpovědi na tuto otázku shrnout - zřejmě to byl ten pravý důvod „nelíbivých akcí“. Za zmínku jistě stojí to, že vymyslet a zorganizovat akci je jako sázka do loterie. Těžko můžeme odhadnout jaká bude účast. Jeden rok se tzv. dveře netrhnou a další nepřijde ani noha. Je to buď - anebo. V budoucnu se budeme snažit takovým akcím vyhnout a dělat jen ty, o které bude zájem. To je i hlavním důvodem našeho průzkumu.

Pravidelně navštěvuje naše akce 8% dotázaných. Většina(59%) si vybírá podle svých možností. 4% dotázaných chodí na akce jen s dětmi a 10% navštěvuje pouze akce pro dospělé.

Nejzdařilejší akce roku 2010? - Na tuto otázku neodpovědělo 65% dotázaných, což je škoda. Některé členky uvedly, že nemohou posuzovat z důvodu své malé nebo žádné účasti. U ostatních jednoznačně zvítězil dětský karneval(11%), následoval ples ČSŽ(7%) a mnohým se také velmi líbilo aranžování(6%). Do budoucna doufáme ve větší účast členek na našich akcích.

Činnost výboru v roce 2010 většina dotázaných členek ohodnotila jako úspěšnou(69%).
Některé členky měly připomínky typu: „málo akcí pro starší ženy, všechno pro děti“ nebo „akce jen pro určitou oblast členek“.Tady si dovolím oponovat: „ Z akcí, pořádaných ČSŽ v Sepekově v roce 2010, bych starším ženám doporučila Velikonoční aranžování, Besedu s fyzioterapeutkou, Adventní aranžování, Vánoční výlet do Jindřichova Hradce a Vánoční posezení s ochutnávkou cukroví. Samozřejmě mohly navštívit i mnoho dalších.

Akcí pro děti bylo méně než pro dospělé (viz. článek „Názory a připomínky“ v Informačním speciálu-březen 2011).“ Kladné hodnocení nás samozřejmě těší a děkujeme i za připomínky.

Tištěný Informační speciál se líbil skoro všem. Neodpovědělo 9% dotázaných a 11% nehodnotilo proto, že jej ještě nečetlo. Dvě členky se vyjádřily v tom smyslu, že speciál se jim sice líbí, ale je zbytečný – všechny informace si hledají na webových stránkách.
Závěr by mohl být takový, že speciál budeme vydávat jednou ročně, aby o činnosti byli informováni všichni - i ti, kdož nemají přístup k internetu. Častěji je to opravdu zbytečné, jelikož internetové stránky obsahují podrobné informace o naší činnosti. Speciál dostanete vždy na výroční schůzi.

Internetové stránky se líbí 21 procentům dotázaných členek, které je navštěvují. Dalších 23% o nich nevědělo a 32% nemá možnost je sledovat. Neodpovědělo 15% dotázaných. Zbytek dotázaných(8%) se vyjádřil v tom smyslu, že se jim stránky nelíbí nebo nemají zájem je sledovat.
Podotýkám, že záporné stanovisko zaujaly především členky, které jsou v organizaci déle než 20 let. Možná je to nedůvěrou k technickým vymoženostem. Samozřejmě nechceme nikomu nic nutit, ale pouze doporučit.
Stránky jsou takovou naší kronikou, do které může nahlédnout každý. Obsahují přehledně uspořádané podrobné informace o naší činnosti, takže nás můžete kontrolovat, případně ihned kontaktovat s připomínkami. Pokud ovšem nechcete nebo nemůžete stránky navštěvovat, nezbývá než sledovat vývěsní skříň u Jednoty v Sepekově, kde najdete informace o nejbližších plánovaných akcích.

Další otázka se týkala Klubíku, který pod záštitou ČSŽ v Sepekově založily maminky s malými dětmi. 11-ti procentům dotázaných členek se Klubík líbí a podporují ho. Dalším 26-ti procentům se líbí, ale nechodí tam, protože nemají malé děti. 11% nedovede posoudit a 11-ti procentům se nelíbí - myslí si, že nesouvisí s ČSŽ.
Opět si dovolím nabídnout svůj názor: „S kým by měl souviset dětský klub, když ne se ženami? Žena a dítě vždy patří k sobě. Klubík založily maminky, které se chtěly scházet a tvořit nějakou činnost pro podobně založené rodiny. Je tu mnoho malých dětí a není snad na místě se o ně postarat, vytvořit jim zázemí, aby zde chtěly zůstat i v dospělosti? Proto se členky výboru rozhodly Klubík zaštítit.“
Jedná se o právní ochranu při organizování akcí, při jednání se sponzory a poskytnutí klubovny, která je díky aktivitám v Klubíku krásně vyzdobena dětskými dílky. Finanční prostředky na provoz Klubíku si maminky zajišťují samy.
Kromě toho, všechny členky výboru (až na výjimky) mají malé děti a abychom mohly pracovat, potřebujeme prostory, kde s nimi můžeme být. Využíváme tedy klubovnu i s hernou pro výborové schůze.
Jsme rády, že u většiny dotazovaných našel Klubík kladnou odezvu.

Další otázka: „Jaké akce byste uvítala?“ - zněla jednoduše, ale reakce na ni byly velmi překvapivé a dalo mi dost práce je rozklíčovat.
Z nabízených akcí si členky vybraly jednoznačně divadlo, pro které bylo celých 32% dotázaných. Výlet do Vídně či Lince, zájezd do bazénu a přednášky by uvítalo shodně 13% dotázaných, pak by se mohlo vyrazit na hrady a zámky, tam by rádo jelo 12% členek. Někomu by se také líbily výlety po ČR např. Vánoční Praha nebo Morava, mohlo by se jet i vlakem. Jedna členka by si ráda zacvičila jógu a další by vyrazila na rekondiční pobyt. Jsou i zájemkyně o zájezd do erotického muzea a muzea voskových figurín. Neodpovědělo 10% dotázaných.

Témata na přednášky se jen hrnuly a nejvíce hlasů získaly přednášky o cestování a s lékařskou tématikou(2010- Beseda s fyzioterapeutkou). Pak by se účastnice průzkumu rády dozvěděly něco o Sepekově a o České republice. Dalším z navrhovaných témat bylo také zahrádkářství, vaření a pečení(2009-Vizovické pečení, 2010-Zdobení perníčků, 2011-Jiří Babica na výroční členské schůzi) a ruční práce(2010-Velikonoční a adventní aranžování). Do závorek jsem dala akce, které jsme v minulosti pořádaly a odpovídají Vámi navrhované tématice.

Za všechny Vaše náměty, názory a připomínky velmi děkujeme. Získaly jsme tak cenné informace, které využijeme při plánování nových akcí.

Nečekáme, že se bude všechno líbit všem, ale doufáme, že si každý z naší nabídky vybere.

Členky výboru ČSŽ v Sepekově

Zpracovala: Jitka Holubová